• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace a kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022


Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 a 60 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2021, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT - Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude odesláno poštou nejpozději dne 25. 5. 2021. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce 19. 5. 2021 podle bodového hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia a dle výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín 3. května 2021, náhradní termín 2. června 2021
2. termín 4. května 2021, náhradní termín 3. června 2021

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT. Dne 15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a ze dvou profilových předmětů. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Profilovými předměty u všech čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou: český jazyk a matematika
Jedná se o tyto obory vzdělání:
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
41-45-M/01 Mechanizace a služby
23-45-M/01 Dopravní prostředky
39-41-L/01 Autotronik

Hodnocení profilového předmětu: výborně 100 bodů
chvalitebně 75 bodů
dobře 50 bodů
dostatečně 25 bodů
nedostatečně 0 bodů
Poznámka: prospěch z profilových předmětů bude do hodnocení zahrnut za období:
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Počty přijatých žáků do oborů vzdělání:

39-41-L/01 Autotronik - bude přijato prvních 60 žáků
23-45-M/01 Dopravní prostředky - bude přijato prvních 30 žáků
- diagnostika a servis silničních vozidel
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava - bude přijato prvních 30 žáků
- drážní a městská doprava - bude přijato prvních 15 žáků
- bezpilotní systémy - bude přijato prvních 15 žáků
- komplexní logistika - bude přijato prvních 30 žáků
- manažer dopravy - bude přijato prvních 30 žáků
41-45-M/01 Mechanizace a služby
- ekologie - bude přijato prvních 30 žáků
- požární prevence - bude přijato prvních 30 žáků

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2021 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat, uchazeči budou přijímáni na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

V Plzni dne 14. ledna 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

květen   2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.