• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

facebook

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2021/2022Termín podání přihlášek do 1. března 2021.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu – formuláře můžete stáhnout ZDE. Přihlášku lze vyplnit v ruce nebo elektronicky.

Do prvního kola přijímacího řízení lze podat až 2 přihlášky. Dvě přihlášky se podávají i v případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů (zaměření) na téže škole. Na obou tiskopisech musí být vyplněny shodné údaje, a to včetně údajů o školách, kam se uchazeč hlásí. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat doporučení školského poradenského zařízení. K přihlášce pro všechny naše obory vzdělání (s výjimkou nástavbového studia) vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (potvrzovací formulář je součástí přihlášky).

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Termín jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (včetně nástavbového studia):

1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021

Pro zájemce připravujeme přípravné kurzy pro jednotnou přijímací zkoušku na testy Český jazyk a literatura a Matematika. Podmínky pro přihlášení zveřejníme nejpozději druhý říjnový týden na našich stránkách.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, tj. do oborů vzdělání s výučním listem.

Maximální počty přijímaných žáků ve školním roce 2021/2022

Číslo oboruNázev oboruPočet žáků
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy – Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava 30
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Drážní a městská doprava 15
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Bezpilotní systémy 15
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Komplexní logistika 30
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy – Manažer dopravy 30
23-45-M/01 Dopravní prostředky (Diagnostika a servis silničních vozidel) 30
41-45-M/01 Mechanizace a služby - Požární prevence 30
41-45-M/01Mechanizace a služby - Ekologie 30
23-55-H/02 Karosář (Autoklempíř) 30
39-41-L/01 Autotronik 60
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 60
33-59-H/01 Čalouník 15
23-61-H/01 Autolakýrník 24
26-57-H/01 Autoelektrikář 30
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30


Informace a kritéria přijetí pro čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 a 60 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2021, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT - Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude odesláno poštou nejpozději dne 25. 5. 2021. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce 19. 5. 2021 podle bodového hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia a dle výsledků centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín 3. května 2021, náhradní termín 2. června 2021
2. termín 4. května 2021, náhradní termín 3. června 2021

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT. Dne 15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a ze dvou profilových předmětů. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Profilovými předměty u všech čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou: český jazyk a matematika
Jedná se o tyto obory vzdělání:
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
41-45-M/01 Mechanizace a služby
23-45-M/01 Dopravní prostředky
39-41-L/01 Autotronik

Hodnocení profilového předmětu: výborně 100 bodů
chvalitebně 75 bodů
dobře 50 bodů
dostatečně 25 bodů
nedostatečně 0 bodů
Poznámka: prospěch z profilových předmětů bude do hodnocení zahrnut za období:
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Počty přijatých žáků do oborů vzdělání:

39-41-L/01 Autotronik - bude přijato prvních 60 žáků
23-45-M/01 Dopravní prostředky - bude přijato prvních 30 žáků
- diagnostika a servis silničních vozidel
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava - bude přijato prvních 30 žáků
- drážní a městská doprava - bude přijato prvních 15 žáků
- bezpilotní systémy - bude přijato prvních 15 žáků
- komplexní logistika - bude přijato prvních 30 žáků
- manažer dopravy - bude přijato prvních 30 žáků
41-45-M/01 Mechanizace a služby
- ekologie - bude přijato prvních 30 žáků
- požární prevence - bude přijato prvních 30 žáků

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2021 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat, uchazeči budou přijímáni na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

V Plzni dne 14. ledna 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Informace a kritéria přijetí pro tříleté obory vzdělání s výučním listem pro školní rok 2021/2022

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 a 60 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2021, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT - Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude odesláno poštou nejpozději dne 25. 5. 2021. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce 19. 5. 2021 podle uvedeného bodové hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně).

Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se tím práva být přijat a na uvolněné místo bude přijat jiný uchazeč.

Maximální počty přijatých žáků ve školním roce 2021/2022

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - bude přijato prvních 60 žáků
26-57-H/01 Autoelektrikář - bude přijato prvních 30 žáků
23-55-H/02 Karosář (autoklempíř) - bude přijato prvních 30 žáků
23-61-H/01 Autolakýrník - bude přijato prvních 24 žáků
33-59-H/01 Čalouník - bude přijato prvních 15 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené výučním listem:

1. Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni do všech tříletých oborů vzdělání bez přijímacích zkoušek na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.
2. Uchazeč získá bodové ohodnocení za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení, dále z předmětů český jazyk a matematika podle ukončení ročníku ZŠ.

Hodnocení průměrného prospěchu
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
Poznámka: v průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 1. pololetí 8. ročníku
- 1. pololetí 9. ročníku

Bodové hodnocení předmětů českého jazyka a matematiky z vysvědčení ZŠ:
výborně 100 bodů
chvalitebně 75 bodů
dobře 50 bodů
dostatečně 25 bodů
nedostatečně 0 bodů

Podmínkou přijetí ke studiu s výučním listem je splnění povinné školní docházky na základní škole.

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky
2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání tříletého oboru vzdělání
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání základního vzdělání.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres a telefonu na přihlášce, abychom mohli zajistit zaslání informací o příjímacímu řízení.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2021 podle počtu odevzdaných zápisových lístků do jednotlivých oborů v 1. kole. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat, uchazeči budou přijímáni na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

V Plzni dne 14. ledna 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Informace a kritéria přijetí k dvouletému dennímu nástavbovému studiu Podnikání pro školní rok 2021/2022

Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s § 59 a 60 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021, vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění účinném od 7. 5. 2021, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021 a Opatření obecné povahy MŠMT - Úprava přijímacího řízení, ve znění účinném od 5. 1. 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude odesláno poštou nejpozději dne 25. 5. 2021. Výsledky budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na úřední desce 19. 5. 2021 podle bodového hodnocení pod registračními čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny e-mailem (písemně). Uchazeč potvrdí přijetí na obor vzdělání odevzdáním potvrzení o nástupu na SPŠD, Plzeň.

Kritéria přijímacího řízení pro obor Podnikání:

Uchazeči o studium pro školní rok 2021/2022 budou přijímáni na základě konání přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky dle centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky a znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na střední škole v tříletém oboru vzdělání kategorie H. Bodové hodnocení tvoří 40 % za průměrný prospěch z předkládaných vysvědčení a z profilových předmětů český jazyk, matematika. 60 % bude tvořit výsledek jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení. Přijato bude 60 žáků.

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou centrálně stanoveny na:
1. termín 3. května 2021, náhradní termín 2. června 2021
2. termín 4. května 2021, náhradní termín 3. června 2021

Časový harmonogram zkoušek stanoví CERMAT. Dne 15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.
Pozvánka k přijímacím zkouškám bude zaslána e-mailem (uvedeným na přihlášce ke studiu) nejpozději týden před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
Žádáme o čitelné vyplnění e-mailových adres, abychom mohli zajistit zaslání pozvánek a informací k jednotné přijímací zkoušce a přijímacímu řízení.

Hodnocení průměrného prospěchu
průměr 1,0 100 bodů
do průměru 1,1 95 bodů
do průměru 1,2 90 bodů
do průměru 1,3 85 bodů
do průměru 1,4 80 bodů
do průměru 1,5 75 bodů
do průměru 1,6 70 bodů
do průměru 1,7 65 bodů
do průměru 1,8 60 bodů
do průměru 1,9 55 bodů
do průměru 2,0 50 bodů
do průměru 2,1 45 bodů
do průměru 2,2 40 bodů
do průměru 2,3 35 bodů
do průměru 2,4 30 bodů
do průměru 2,5 25 bodů
do průměru 2,6 20 bodů
do průměru 2,7 15 bodů
do průměru 2,8 10 bodů
do průměru 2,9 5 bodů
do průměru 3,0 a horší 0 bodů
V průměrném prospěchu se hodnotí průměry známek z vysvědčení
- 2. pololetí 1. ročníku
- 1. pololetí 2. ročníku
- 1. pololetí 3. ročníku

Hodnocení z profilových předmětů (českého jazyka a matematiky):
výborně 100 bodů
chvalitebně 75 bodů
dobře 50 bodů
dostatečně 25 bodů
nedostatečně 0 bodů

Všeobecná kritéria, platná pro všechny nabízené obory vzdělání

1. řádně vyplněná a do 1. března 2021 odevzdaná přihláška ke studiu s výsledky z předchozího studia tříletého oboru vzdělání kategorie „H“
2. doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání (výuční list a závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem). Pokud není výuční list vydán v době podání přihlášky, předloží uchazeč doklady neprodleně po jeho vydání, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy (1. září 2021)
3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
4. jde-li o uchazeče, který ukončil střední vzdělání v zahraniční škole, předloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, potvrzují získání středního vzdělání s výučním listem
5. při nižším počtu přijatých přihlášek než je počet přijímaných uchazečů, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky. V případě nekonání přijímacích zkoušek bude informace zveřejněna na internetových stránkách školy

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči do sekretariátu ředitelky SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99 nebo do sekretariátu školy SPŠD, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Počet volných míst pro odvolání určuje ředitelka SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Krajskému úřadu PK OŠMS do 3 dnů od doručení rozhodnutí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v průběhu května 2021. Přijímací zkoušky se v druhém kole nebudou konat, uchazeči budou přijímáni na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia.

V Plzni dne 14. ledna 2021
Ing. Irena Nováková
ředitelka školy

Kalendář akcí

květen   2021
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Spolupracující firmy


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ PLZEŇ, KARLOVARSKÁ 99

  • Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00, Tel.: 371 657 111, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  |  Prohlášení o přístupnosti
2016 © Střední průmyslová škola dopravní Webdesign by AGIONET s.r.o.